งานสัมมนา/ประชุม

งาน Asian Utility Week มุ่งมั่นที่จะให้เป็นงานจัดแสดงและการประชุมสัมมนาด้านสาธารณูปโภคชั้นนำในยุคดิจิตอลในภูมิภาคนี้ การจัดงานในครั้งที่ 19 นี้ มั่นใจได้ว่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และดียิ่งขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ เป็นการนำเอาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณูปโภคต่างๆ มากกว่า 3,500 ราย มาจัดแสดงไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจากภาคไฟฟ้า แก๊ส และน้ำ การจัดงานนี้เป็นการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในด้านการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคในยุคดิจิตอลสำหรับภาคธุรกิจ องค์กรต่างๆ วิสาหกิจต่างๆ และลูกค้า

เป็นการรวมตัวกันของผู้บริหาร ประธานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CIOs   CDOs  CTOs และกรรมการบริษัท  ผู้เชี่ยวชาญ รองประธานบริษัทในด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล  นวัตกรรม และกลยุทธ์เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความรู้ที่ชัดแจ้ง รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกลยุทธ์ด้านดิจิตอลที่จะช่วยขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรและการให้ความสำคัญกับลูกค้าทั่วทั้งภาคส่วนด้านสาธารณูปโภคดังกล่าว

ในปีนี้ งาน Asian Utility Week เป็นการจัดแสดงร่วมกันกับการจัดแสดงด้านนวัตกรรมในการบริการด้านพลังงาน และในงานได้ออกแบบให้มีการให้ความรู้และความช่วยเหลือสำหรับโลกยุคใหม่ของการบริการต่างๆ ด้านพลังงานซึ่งมีการให้ความสำคัญกับเรื่องการลดคาร์บอน การกระจายอำนาจและการเป็นดิจิตอลมากขึ้น และยังเป็นการนำเอาสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้ง ESCOs ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี  ผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ๆ และผู้ให้คำปรึกษาด้านนโยบาย เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงคุณค่าและการให้บริการด้านการบริการภาคพลังงาน

หัวข้อในงานสัมมนา: 

 • Smart Meters
 • M2M Networks
 • Real-Time Analytics
 • Field Service Mobility
 • Digital Customer Engagement
 • Connected World Platforms
 • Geospatial Information Systems
 • IoT Networks
 • Operational Excellence
 • EV & the Grid
 • Customer Grid
 • Asset Analytics
 • Customer Engagement & Smart Homes
 • C&I Energy Savings
 • Seamless Payments
 • UAV/Drones


โปรแกรมของงานจะเน้นไปที่ 2ประเด็นหลัก คือ 

 • Digital Transformation กลยุทธ์และพื้นฐานแนวคิดในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันแรก
 • Customer Experience กลยุทธ์และพื้นฐานแนวคิดในประสบการณ์เกี่ยวกับลูกค้าสำหรับการปรับปรุงการบริการลูกค้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่สอง

การเข้าร่วมงาน Asian Utility Week และการเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น:

 • จะสามารถเปลี่ยนข้อมูลภาคสนามไปเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในลักษณะเรียลไทม์หรือทันท่วงทีได้อย่างไรในอันที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลด้านอัตรากำลังแรงงาน  การจัดการด้านทรัพย์สิน และการร่วมมือกันระหว่างลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (customer-stakeholder collaboration)
 • กลยุทธ์ในการบูรณาการของโดรนและซอฟท์แวร์เข้าด้วยกันจะสามารถช่วยในด้านกลยุทธ์การติดตามดูแลทรัพย์สินได้อย่างไร
 • จะสามารถปรับปรุงเพิ่มอัตราผลตอบแทนของโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายอัจฉริยะทั้งด้านน้ำและด้านพลังงานได้อย่างไร ในอันที่จะทำการลงทุนให้มากพอและเหมาะสมคุ้มค่าในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ AMI  เครือข่าย IoT networks และการบูรณาการกันเกี่ยวกับ Distributed Grid integration
 • สาธารณูปโภคต่างๆจะช่วยสร้างเครือข่ายการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไรจะสามารถรวมผสานได้ดียิ่งขึ้นของภาคสาธารณูปโภคกับด้านลูกค้าได้อย่างไร
 • จะสามารถสร้างต้นแบบทางธุรกิจได้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทั้งในฐานะเป็นตัวช่วยและตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้เกิดขึ้นใหม่และการเปลี่ยนธุรกิจด้านสาธารณูปโภคในปัจจุบันขณะที่มีการสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่
 • จะมีการจัดลำดับความสำคัญด้านกลยุทธ์ดิจิตอลให้ถูกต้องเหมาะสมและการกำหนดและใช้เครื่องมือดิจิตอลให้เกิดประสิทธิผลได้

สนใจที่จะเข้าร่วมงานสัมมนา/เป็นวิทยากร/สนับสุนนงาน Asian Utility Week 2018 

     

Speaking Opportunities:

Roderic McLauchlan
Phone: +65 6590 3970
Email: infoasia@clarionevents.com

Sponsorship Opportunities:

Steve Willis
Phone: +65 6590 3970
Email: sponsor@clarionevents.com

Media, Press & Association Opportunities:

Rahmah Ishak
Phone: +65 6590 3970
Email: infoasia@clarionevents.com